Polityka
prywatności

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Spółka TAJ spółka jawna Piętka Andrzej, Piętka  Halina z siedzibą w Warszawie, ul. Kompasowa 1 lok. 39, 04-048 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 000005682 („Spółka” lub „Administrator”).

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email iod@taj.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej między Panią/Panem i Spółką (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych) lub w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, w celu zapewnienia możliwość i zachowania i dochodzenia praw administratora; art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych).

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. W takim przypadku administrator dokłada najwyższej staranności, by upewnić się, że podmiot przetwarzający jest w stanie zapewnić odpowiednie środki organizacyjne i techniczne służące ochronie Pani/Pana danych osobowych. 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania łączącej Panią/Pana umowy z administratorem oraz przez okres wskazany przepisami prawa, w tym ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, kodeksu pracy lub innych stosownych przepisów prawa; jak również przez okres przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Ma Pani/Pan również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach przewidzianych w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych oraz do przenoszenia danych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, do wykonania umowy łączącej Panią/Pana z administratorem.